Khởi động khai giảng tại trường tiểu học đã được cải tạo

Sự tiếp nối của khái niệm giáo dục toàn diện toàn diện của chúng tôi ở trường tiểu học hiện đã được đưa ra. Trước khi bắt đầu trung tâm giữ trẻ ngoại ngữ Little Foxes, chúng tôi đã hứa với hội đồng thành phố Frankenberg rằng chúng tôi sẽ tiếp tục khái niệm ngoại ngữ trong một trường tiểu học SIS.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.